Hoppa till huvudinnehåll

Försäljningsvillkor

Uppbörder

Våra priser är exklusive för tillfället gällande mervärdesskatt. Vid förändringar, i vid tid­punkten för anbudets avgivande gällande tullar, skatter och andra pålagor samt vid införandet av nya sådana pålagor, skall det avtalade priset justeras i motsvarande omfatt­ning vid leveranstillfället.

Transport

Priserna gäller fritt lastat Malmö inklusive standardemballage med av oss kontrakterad speditör, för närvarande DHL. Om köparen önskar transport med annan speditör debiteras en speditionskostnad på 100,-. Köparen står för transsportskador och skall särskilt ange om godset skall transportförsäk­ras. I annat fall gäller speditörens försäkrings­villkor.

Betalningsvillkor

30 dagar netto om inget annat anges, därefter debiteras dröjsmålsränta med 20 % per månad. Betalningsvillkoren förutsätter godkänd kredit­prövning.

Förbehåll om rätt till åtagande

Produkterna/anläggningen förblir säljarens egendom tills den blivit till fullo betald. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst. Intill dess äganderätt övergått till köparen förbinder sig köparen att väl vårda produkterna/anläggningen. Vid eventuell nedmontering har säljaren rätt till ersättning för nedlagt arbete såväl för montering som för demonte­ring.

Leverans/installation

Vid köp av enbart materiel sker leverans fritt från säljarens kontor/lager. Vid sådan åligger det köparen att utan dröjsmål undersöka och kontrollera varje leverans. Följesedel skall åtfölja godset.
Vid leverans med efterföljande installation ansvarar köparen för att det finns tillfartsväg från allmän väg till mottagningsplatsen, samt att köparens mottagningsförhållanden medger leverans på lämpligt sätt. Köparen ansvarar för att el eller annan för arbetet nödvändig kraft finns. Köparen skall stå för hela kostna­den för detta.
Vid installation förutsätts att eventuellt ställag, undertak, eller andra hinder som är av bety­delse för installationen nedmonterats/undanröjts av köparen. Köparen ansvarar för att av denne tillhandahållna ritningar och beskrivningar är korrekta.
Om hinder ej är undanröjda eller om arbete ej kan utföras utan avbrott på grund av att köpa­ren ej fullgjort sitt åtagande debiteras köparen tillkommande kostnader.

Åtagandets omfattning/förutsättningar

Installation av ledningar sker i befintlig kanali­sation eller utvändigt. Håltagning i specialar­merat material ingår inte i åtagandet.
Utbildning av anläggningen sker av säljaren i samband med färdigställandet och förutsätts äga rum under normal arbetstid. Följande ingår inte i åtagandet:
Målning, efterlagningsarbeten och städning, framdragning av och 230 V växelspännig, anslutning till telenätet eller annan övervakad/kontrollerad ledning. När arbeten som utförs 4 m från golvyta, skall köparen för arbetena kostnadsfritt tillhandahålla stegar, ställningar och/eller lyftanordningar. Stegar och ställ­ningar skall vara av sådan konstruktion att de erbjuder betryggande säkerhet. Lyftanordningar skall vara utformade i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens före­skrifter. Beställaren garanterar att befintlig kabel som är förlagd uppfyller för anläggningen nödvändiga krav.

Garanti

För det levererade materielen lämnar vi 15 månaders garanti på fabrikationsfel. Garantin gäller fritt av oss anvisat serviceställe och omfattar inte upp- och ned­montering av utrustning. För garantirepara­tioner som måste utföras på anläggningsplat­sen debiteras rese- och traktaments­kostnader. Spara därför originalemballaget så att trans­porterna till verkstad för garanti­reparation underlättas. Garantin gäller inte om utrust­ningen varit utsatt för yttre påverkan såsom jordströmmar, åska eller överspänningar genererade av t ex frekvensomformare och likriktare i form av övertoner. Det förut­sätts att spänningsmatningen uppfyller SS4211811 samt att elinstallationen är fack­mannamässigt utförd.
Säljaren åtager sig att kostnadsfritt avhjälpa fel som beror på bristfällighet i konstruktion, material eller arbete som förelegat vid leve­rans­dagen samt framställs till säljaren inom ett år från avlämnandet av varan/tjänsten. Sälja­ren ansvarar inte för fel eller skada som upp­kommit genom olyckshändelse, oaktsamhet, felaktigt handhavande, obehörigt ingrepp, batteriläckage, åsknedslag eller annan lik­nande yttre omständighet.

Felavhjälpande/reklamation m m

Avhjälpande enligt ovan skall ske inom skälig tid från det att köparen anmält felet till sälja­ren. Vad som är skälig tid skall bedömas med hänsyn till felets art och omfattning, svårighet att fastställa felet, tillgång till reservdelar och tillgänglig verkstadskapacitet. Säljaren är skyldig att avhjälpa fel endast om köparen underrättar honom om felet inom skälig tid, normalt 14 dagar från det att felet uppstår, dock senast inom 12 månader från leverans­dagen.

Offertens giltighet

Giltighetstiden för offerten är 2 månader ifrån offertdatum.

Prisvariationsklausul

Prisvariationsklausul tillämpas när detta angivits i anbudet eller ordererkännandet. Entreprenadindex H63, F4 gäller i dessa fall. Vid tillämpning av prisvariationsklausul används normer utarbetade av Elektriska Installations Organisationen EIO. Leveranser som innehåller importerade pro­dukter har generell prisvariationsklausul. I offerten angivet pris gäller vid offerttillfället. Varierar inköpsvalutan omräknat till svenska kronor mer än 1,5 % leveransdagen, korri­geras priset på varan i samma propor­tion som valutasäljkursen avvikit vid dessa tidpunkter.

Priser

Priser gäller enligt vår senaste prislista eller enligt lämnad offert. Vid prishöjning utanför säljarens kontroll kan säljaren häva köpet för ej levererade varor och lämna ny offert. Vid 10% eller större prishöjning kan köparen annullera inneliggande order.

Restorder

Leveransdagens pris gäller. I övrigt gäller grundfakturans villkor.

Leveranskontroll

Reklamera eventuella fel i leveransen ome­delbart. Reklamationer som inkommer senare än 8 dagar från varans mottagande godkännes inte.

Force Majeure

Säljaren tar inte ansvar för leveransförse­ningar på grund av händelser utanför säljarens kontroll t ex krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, politiska oroligheter, strejk, lockout, eldsvåda, natur­katastrof, olyckshändelser, transportsvårigheter eller utebliven leverans från leverantör. Om förseningen är längre än fyra månader, kan säljare eller köpare häva köpet.

Vite och skadestånd

Vite och skadestånd begränsas till 10 % av anbudssumman.

Tider m m

Leverans/installation skall ske/utföras inom avtalad tid. Leveransen/installationen är, om inget annat avtalats, slutförd när säljaren fullgjort sina åtaganden enligt upprättat kontrakt samt dessa bestämmelser.

Säljaren har rätt till tidsförlängning om han försenas p g a förhållanden som han ej orsa­kat och vars effekt han inte rimligen kunnat undan­röja.

 

Övriga villkor

Säljaren och köparen är endast bundna av skriftliga överenskommelser mellan deras behöriga företrädare.

Generella villkor

Vi tillämpar NLM 19

Leveransvillkor

Inco terms Ex works Malmö